KTĐT - Ban Chỉ đạo xây dựng NTM thành phố và 19 huyện, thị xã đã tập trung chỉ đạo 19 xã điểm khẩn trương khảo sát, lập đề án xây dựng NTM, trình Hội đồng thẩm định thành phố xem xét, trình UBND TP phê duyệt.

Đồng thời chỉ đạo 19 xã điểm tập trung nguồn lực, nhân lực thực hiện đề án theo đúng chủ trương chính sách hiện hành của Nhà nước cũng như những cơ chế chính sách đặc thù trong thực hiện xây dựng NTM.

Với mục tiêu xây dựng thành công 19 mô hình NTM ở 19 xã điểm, Thành ủy, HĐND, UBND và các tổ chức đoàn thể thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tạo chuyển biến sâu rộng trong nhận thức của cán bộ và cộng đồng dân cư về xây dựng NTM. Qua đó, huy động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào công tác xây dựng NTM như dồn điền đổi thửa, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội…

Sau hơn 2 năm triển khai tổ chức thực hiện xây dựng NTM, đến nay Thụy Hương từ xã chỉ có 1/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM hiện đã đạt 18/19 tiêu chí. Xã Song Phượng (Đan Phượng) từ xã chỉ có 2/19 tiêu chí đạt nay đã có 16/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn từ xã chỉ có 1/19 tiêu chí đạt nay đã có 13/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Xã Đại Áng, huyện Thanh Trì từ xã có 4/19 tiêu chí đạt nay đã có 12/19 tiêu chí đạt và cơ bản đạt. Đối với 15 xã điểm còn lại của các huyện, thị xã, sau khoảng 1 năm thực hiện, đến nay có 11 xã đạt hoặc cơ bản đạt 10 - 13 tiêu chí, chỉ còn 4 xã đạt hoặc cơ bản đạt dưới 10 tiêu chí là Đa Tốn (Gia Lâm), Đồng Tân (Ứng Hòa), Đại Đồng (Thạch Thất) và Nghĩa Hương (Quốc Oai).

Điều quan trọng là ở hầu hết các xã điểm, nhận thức của nhân dân về NTM đã được nâng cao, các hình thức tổ chức sản xuất đã được đổi mới, một số xã có HTX chuyển đổi và thành lập mới thực hiện tốt hơn vai trò hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển theo hướng mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa nông sản, tăng dịch vụ ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hội được đầu tư đồng bộ, nâng cấp các tuyến đường giao thông cấp xã, đường nội đồng, hệ thống đường điện, trạm biến áp phục vụ nông thôn được tăng cường; kênh mương hóa nội đồng được đầu tư phục vụ sản xuất. Việc cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn cũng đã được chú trọng đầu tư. Hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin liên lạc được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, mạng lưới y tế nông thôn phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ngày càng hoàn chỉnh; các thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí được đầu tư đồng bộ...

Ngoài việc chỉ đạo làm điểm, Thành ủy, UBND TP đã chỉ đạo triển khai đồng thời trên địa bàn toàn thành phố. Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV và Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 21/4/2010 của HĐND TP về Xây dựng NTM Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2030, đến nay các huyện, thị xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề của cấp ủy về xây dựng NTM. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc của huyện, thị xã và chỉ đạo các xã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Đến thời điểm này, có 19/19 huyện, thị xã đã triển khai thực hiện việc khảo sát, lập Đề án của huyện. Trong đó, 15/19 huyện đã lập xong đề án và báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo thành phố (chỉ còn huyện Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất và Thường Tín chưa lập xong); 4 huyện Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Sóc Sơn đã phê duyệt Đề án. Ở cấp xã, có 325 xã đã lập xong đề án xây dựng NTM của xã, UBND các huyện, thị xã đang xem xét phê duyệt theo thẩm quyền. Trong đó, có 125 xã đã được phê duyệt, 295 xã triển khai lập quy hoạch xã NTM, trong đó 63 xã đã được UBND các huyện, thị xã phê duyệt.

Mặt khác, để từng bước nâng cao năng lực chuyên môn về xây dựng NTM, UBND TP đã giao nhiệm vụ cho Sở NN&PTNT (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thành phố) phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã tổ chức mở các lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt của 19 huyện, thị xã, 400 xã và 137 thôn của 19 xã điểm với 228 cán bộ huyện, 5.200 cán bộ xã, 1.370 cán bộ thôn tham gia. Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP đã tổ chức phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM". Kết quả đến nay đã có 38 doanh nghiệp tham gia ủng hộ chương trình xây dựng NTM TP với tổng kinh phí 213 tỷ đồng. Đồng thời, 9 huyện, thị xã cũng đã tổ chức phát động phong trào này và bước đầu các doanh nghiệp tham gia ủng hộ gần 100 tỷ đồng. Có thể nói, phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM" đang thực sự diễn ra ở thành phố Hà Nội.

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 15/1/2010 và Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của UBND TP về việc lựa chọn xã điểm xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia, hơn hai năm qua, Hà Nội đã lựa chọn 19 xã điểm ở 19 huyện, thị xã trong đó có 1 xã làm thí điểm của T.Ư ở Thụy Hương (Chương Mỹ); 3 xã làm điểm của thành phố là Song Phượng (Đan Phượng), Mai Đình (Sóc Sơn), Đại Áng (Thanh Trì) và 15 xã điểm của huyện, thị xã bao gồm: Xã Cổ Đô (Ba Vì), Liên Mạc (Mê Linh); Đại Đồng (Thạch Thất), Yên Sở (Hoài Đức), Xuân Nộn (Đông Anh), Phùng Xá (Mỹ Đức), Đại Thắng (Phú Xuyên), Nghĩa Hương (Quốc Oai), Hồng Dương (Thanh Oai), Tây Tựu (Từ Liêm), Võng Xuyên (Phúc Thọ), Đa Tốn (Gia Lâm), Sơn Đông (Sơn Tây), Nhị Khê (Thường Tín) và Đồng Tân (Ứng Hòa).