(HNM) - Với mục tiêu tạo nền tảng bước đầu về cơ sở vật chất kĩ thuật cho khoa học, công nghệ (KHCN), nâng cao chất lượng nghiên cứu, nhà nước đã đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng cho 17 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (PTNTĐ) giai đoạn 2000-2010. Đến nay, 15/17 PTNTĐ đã hoàn thành giai đoạn đầu tư cơ bản và bước vào khai thác, vận hành.