(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Công an về phòng ngừa, bảo vệ bí mật Nhà nước trong thông tin, liên lạc.

Cụ thể: Không kết nối Internet vào mạng máy tính nội bộ có lưu giữ thông tin, tài liệu mật; không soạn thảo, lưu giữ thông tin, tài liệu mật trên máy tính có nối mạng Internet, Intranet; không sử dụng micro vô tuyến, điện thoại di động dưới mọi hình thức trong các cuộc họp trong các cuộc họp có nội dung thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Không trao đổi thông tin có nội dung bí mật Nhà nước qua bộ đàm, điện thoại di động, điện thoại kéo dài. UBND thành phố giao Sở Thông tin - Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an thành phố rà soát danh mục tài liệu bí mật Nhà nước, đề xuất giải pháp công nghệ để phòng ngừa, bảo vệ bí mật Nhà nước trong thông tin liên lạc. Minh Ngọc