Ủy ban Dân tộc đề xuất nội dung chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn.

Pho Thu tuong Truong Hoa Binh dong y Uy ban Dan toc xay dung 3 de an - Anh 1

Chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số đang dần hoàn thiện. (Ảnh: Internet).

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đồng ý đưa vào Chương trình công tác năm 2017 và giao Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 đề án. Cụ thể, 3 đề án gồm:

Một là, Đề án xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc 4 nhóm đối tượng, theo quy định tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hai là, Đề án phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Ba là, Đề án xây dựng tiêu chí xác định xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 (không ban hành tiêu chí xác định thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135).

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đề xuất nội dung chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, tổng hợp trong chính sách hỗ trợ khởi nghiệp chung, không ban hành chính sách riêng.

Ủy ban Dân tộc làm việc với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các địa phương liên quan, thống nhất đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Đề án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số chưa có điện lưới quốc gia sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt.

P.V