Ngày 16-11, khu dân cư số 1 phường Gia Cẩm – Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha đã về dự và chung vui với bà con.

Năm 2014, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 1 đã chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương cho các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là việc thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Việc xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao, năm 2014 còn 4 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo. Có 287/298 hộ đạt gia đình văn hóa, 5/5 tổ dân phố đạt xuất sắc.

Dự ngày hội cùng bà con, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha đánh giá cao những kết quả mà khu dân cư số 1 phường Gia Cẩm đã đạt được và mong muốn trong thời gian tới Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Gia Cẩm tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Tổ chức thật tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng Nông thôn mới và Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”... Tiếp tục động viên nhân dân tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, qui ước của làng, xã, trong công tác xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa.

N.Phượng - A.Vũ