Theo Công văn số 6326/UBND-KT, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai Luật Phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.

Cụ thể, kể từ ngày 01/01/2017, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp dịch vụ dừng thu theo cơ chế thu phí đối với 12 khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá, thực hiện cung cấp dịch vụ theo cơ chế giá thị trường.

Phi va le phi dich vu chuyen sang gia thi truong tu 01/01/2017 - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nêu trên được tự định giá, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, cung cấp phù hợp với biến động của yếu tổ hình thành giá; được áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá quy định tại Luật giá, Thông tư số 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ để định giá.

Đồng thời, thực hiện niêm yết giá theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết; thực hiện công khai thông tin về giá hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình theo quy định của Luật giá và các quy định khác của pháp luật hiện hành về quản lý giá, pháp luật có liên quan.

Nguyễn Công