Từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 162/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Phi the Thu vien Quoc gia Viet Nam tu 50.000 dong/the/nam - Anh 1

Ảnh minh họa

Thông tư quy định mức thu phí đối với cá nhân từ 18 tuổi trở lên là 120.000 đồng/thẻ/năm.

Đối với cán bộ hưu trí hoặc người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi, mức thu 50.000 đồng/thẻ/năm.

Đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu không thường xuyên, mức thu 5.000 đồng/người/lượt.

Thông tư cũng nêu rõ miễn phí thư viện đối với các trường hợp: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa"; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Giảm 50% mức phí thư viện áp dụng tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đối với người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Lan Phương