QNP – UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (giai đoạn 2010 - 2013) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo nội dung của Quyết định, mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non, phấn đấu đến năm 2013 có 100% trẻ em năm tuổi trong các cơ sở giáo dục Mầm non được học Chương trình giáo dục Mầm non mới. Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên Mầm non, đảm bảo 100% giáo viên dạy Mầm non năm tuổi đạt chuẩn về trình độ đào tạo, phấn đấu đến hết năm 2013 có 100% số huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, Tỉnh được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi...

Quyết định cũng nêu ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong các cấp, các ngành, và các bậc cha mẹ trong toàn xã hội; tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non. Đồng thời, tích cực xây dựng, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non, đặc biệt là giáo viên dạy mầm non ở vùng dân tộc thiểu số, xây dựng chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên đến công tác tại các vùng khó khăn nhằm đảm bảo chất lượng phổ cập tại các khu vực này.

Mặt khác, các địa phương, các cấp, các ngành tích cực đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục mầm non tại cơ sở, vận động các cá nhân, tổ chức, cha mẹ trẻ em tham gia, phối hợp với nhà trường trong việc huy động trẻ đến trường nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cùng với đó, củng cố mạng lưới trường, lớp, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đảm bảo cho công tác dạy và học của giáo viên và trẻ...

Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi (giai đoạn 2011- 2013) tỉnh Quảng Ninh nhằm đảm bảo hầu hết trẻ em 5 tuổi trên địa bàn được đến lớp, giáo dục 2 buổi/ngày, giúp các em chuẩn bị tốt thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, nâng cao chất lượng trẻ vào lớp 1.