Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính vừa ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2011 của ngành Thi hành án dân sự (THADS). Nhiều nội dung quan trọng đã được thể hiện trong văn bản này.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế Quyết định nói trên chỉ rõ: Năm 2011, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế về THADS, xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn Luật THADS; rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan, trong đó có những văn bản đã nêu trong Báo cáo giám sát số 4291/BC-UBTP12 ngày 05/10/2010 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho hoạt động này. Ngay trong quý I/2011, tập trung chỉnh lý, hoàn thiện các Dự thảo thông tư và thông tư liên tịch đã triển khai xây dựng từ năm 2010 để trình ký ban hành; trong năm dự kiến chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp xây dựng 06 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng một số đề án quan trọng như Đề án xử lý án tồn đọng; Đề án cơ cấu, xác định vị trí công tác trong ngành THADS từ năm 2011 đến năm 2015; Đề án Thành lập cơ quan THADS khu vực phù hợp với việc thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực... Việc chuẩn bị xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính theo sự phân công, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và phối hợp xây dựng các văn bản, đề án khác liên quan đến công tác thi hành án dân sự cũng đã được xác định rõ trong Kế hoạch. Tiếp tục kiện toàn bộ máy Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của ngành Tư pháp. Theo đó, kiện toàn bộ máy cả ở Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương. Bên cạnh đó, làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ; tiếp tục tuyển chọn cán bộ, công chức đảm bảo đủ biên chế được giao; bổ nhiệm các chức danh Lãnh đạo, Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký, bảo đảm tất cả các đơn vị cơ bản có đủ các chức danh theo cơ cấu đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo Ngành. Tổ chức các đợt cao điểm thi hành án Với nhiệm vụ tổng quát là: Tiếp tục giao chỉ tiêu THA năm 2011 đối với các cơ quan THADS địa phương theo hướng ít nhất đạt tỷ lệ bằng năm 2010, chỉ đạo THA xong đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo … Bộ Tư pháp yêu cầu: các cơ quan THADS thi hành xong đạt 81% về việc và 61% về tiền; giảm tối thiểu 10% về việc, 5% về tiền chuyển kỳ sau so với năm 2010, trong đó chú trọng kiểm tra, theo dõi nhằm tạo chuyển biến về chất và bảo đảm tính chính xác, bền vững, kiên quyết không chạy theo thành tích; Tổ chức các đợt cao điểm về THA, nhất là việc tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, phân loại hồ sơ THA, bảo đảm chính xác về số án có điều kiện và số án không có điều kiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân loại án không chính xác, án có điều kiện chuyển sang án không có điều kiện thi hành. Ngoài ra, các nhóm vấn đề ngành THA sẽ tập trung là: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS; công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh; công tác kế hoạch, tài chính; công tác thông tin và thống kê dữ liệu THADS; công tác kiểm tra, thanh tra về THADS; công tác văn phòng và các công tác khác…. PVNC (giới thiệu)