KTĐT - Đến hết quý I/2012, huyện Chương Mỹ đã phê duyệt được 12 Đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) của 12 xã.

Đồng thời, giao 5 đơn vị tư vấn phối hợp với 12 xã tiến hành xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng NTM trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 5/2012. Đối với 5 xã được bổ sung xây dựng NTM của giai đoạn 2010 - 2015, tập trung xây dựng đề án và đồ án quy hoạch, phấn đấu xây dựng xong, trình thẩm định và phê duyệt trong tháng 6/2012. 17 xã còn lại, Ban chỉ đạo huyện đang triển khai chỉ đạo các xã xây dựng xong đề án và đồ án quy hoạch xong trong quý III/2012.