VinaCorp - Các giao dịch đều được thực hiện trong thời gian từ 28/03/2011 đến ngày 27/05/2011.

CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã ck: PHC) thông báo Trịnh Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT hiện đang nắm giữ 179.913 cổ phiếu, đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh từ ngày 28/03/2011 đến ngày 27/05/2011 CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã ck: PVX) thông báo Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc hiện nắm giữ 41.616 cổ phiếu, đăng ký bán toàn bộ 41.616 cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 28/03/2011 đến ngày 27/05/2011 CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã ck: PVA) thông báo Nguyễn Ngọc Bảng - Tổng Giám đốc hiện đang nắm giữ 25.900 cổ phiếu đăng ký mua thêm 30.000 cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh từ ngày 28/03/2011 đến ngày 27/05/2011.