Nhiều dự án cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông giữa Việt Nam và Lào được triển khai trở thành động lực để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng hiệu quả.

Phat trien hop tac giao thong van tai Viet - Lao - Anh 1

Hạ tầng giao thông là hạ tầng của nền kinh tế, là một trong những đột phá chiến lược để phát triển quốc gia. Với kết nối hạ tầng ngày càng được củng cố và phát triển, Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp đẩy mạnh khai thác cơ sở hạ tầng ở tầm chiến lược nhằm tạo xung lực cho các lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Lào hợp tác một cách hiệu quả, toàn diện và thực chất hơn.