VH- Ngày 24.3, tại Lâm Đồng, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Đề án “Phát triển hoạt động văn hóa – thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái đã tới dự.

Sau 7 năm triển khai thực hiện tại 5 tỉnh Tây Nguyên, đề án đã cơ bản đạt được 4 mục tiêu và 8 nội dung hoạt động đã đặt ra. Đời sống vật chất, tinh thần của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, các chính sách về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo... đã thực sự đi vào cuộc sống. Đặc biệt đã nâng cao được nhận thức của người dân về đời sống văn hóa, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, góp phần tăng cường sự đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của các dân tộc vùng Tây Nguyên. Trong quá trình triển khai đề án, nhiều di tích lịch sử, công trình kiến trúc đặc trưng (như nhà Rông, nhà Dài...), các lễ hội truyền thống của người dân tộc ở địa phương... đã được tôn tạo và phục dựng. Nhiều phong tục tập quán lạc hậu, khắc nghiệt đã không còn tồn tại. Các nghi lễ dân gian bị mai một (như lễ cúng bến nước, lễ kết nghĩa anh em, lễ bỏ mả...) cũng được phục hồi và thu hút sự quan tâm của người dân. Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa thông tin đồng bộ ở các cấp cũng được xây dựng khá hoàn chỉnh. Đến nay, cả 5 tỉnh Tây Nguyên đã có 5 trung tâm văn hóa cấp tỉnh, 61 phòng văn hóa thông tin, 39/61 huyện, thị có nhà văn hóa, gần 3.500 đội văn nghệ quần chúng, 60 đội thông tin lưu động... để phục vụ công tác tuyên truyền văn hóa cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định: “Đề án Phát triển hoạt động văn hóa – thông tin vùng Tây Nguyên đến năm 2010 đã được thực hiện thành công và góp phần đưa chủ trương của Đảng và Nhà nước đến với người dân". Bộ đang kiến nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện Đề án này và mở rộng sang lĩnh vực Thể thao, Du lịch để thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội 5 tỉnh Tây Nguyên phát triển một cách đồng bộ hơn. Nguyễn Hoàng