Công đoàn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN đã phát huy vai trò nòng cốt trong thi đua, góp phần giữ vững danh hiệu đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới và trở thành một trong những NHTM hàng đầu VN.