Ngày 27/2 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam; các vị trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Trong hai ngày 27-28/2, Hội nghị tập trung thảo luận và thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2010 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2011; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2020; cho ý kiến vào tờ trình thay đổi nhân sự theo Điều lệ MTTQ Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác. Trong năm 2010, bám sát chương trình phối hợp và thống nhất hành động do Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đề ra, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động đạt được kết quả thiết thực. Hệ thống Mặt trận tiếp tục được tăng cường và mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy. Phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh và có bước phát triển, đổi mới về nội dung, đa dạng về phương thức hoạt động, từng bước nâng cao được chất lượng và hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động; góp phần cùng với Đảng, Nhà nước đoàn kết toàn dân có những hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thu được những kết quả tích cực, trong đó đã tham gia phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Việc đổi mới nội dung, tổ chức và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên được chú trọng, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, địa bàn dân cư... Năm 2011, MTTQ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các tầng lớp nhân dân. MTTQ các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường của dân tộc nhằm nâng cao niềm tin, ý thức, lòng tự hào trong mỗi người dân; phát huy vai trò của các trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chủ động tham gia và động viên các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ở địa phương. MTTQ tham gia chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016 theo Luật định. Cùng với nâng cao chất lượng tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2011, MTTQ từng bước thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng MTTQ Việt Nam vững mạnh về tổ chức, hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả, cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên... Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, lịch sử ra đời, phát triển của MTTQ Việt Nam hơn 80 năm qua là một lịch sử vẻ vang, oai hùng, luôn gắn liền với lịch sử vinh quang của dân tộc. Trong mọi thời kỳ cách mạng, MTTQ Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là nơi tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài... Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà MTTQ Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Tổng Bí thư hoan nghênh Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã khẩn trương xây dựng Chương trình phối hợp, thống nhất hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời tích cực, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Tổng Bí thư đã thông báo những thành công nổi bật của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cả về công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội XI của Đảng là sự kiện có ý nghĩa lịch sự trọng đại, với việc thông qua nhiều văn kiện quan trọng, khẳng định con đường đi lên của cách mạng nước ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã xác định những mục tiêu cụ thể nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, trong đó nhấn mạnh đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện, bảo vệ môi trường sinh thái... Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá, 8 giải pháp cơ bản, trong đó tập trung phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế tri thức... Đại hội XI thành công tốt đẹp đã tỏa ra một niềm tin mới, một khí thế, quyết tâm mới trong toàn xã hội. Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam vào những thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn trong thời gian tới, với chức năng, vị thế, vai trò hết sức quan trọng của mình, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đi vào thực tế cuộc sống, trước mắt là tham gia vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Đây là lần đầu tiên, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được thực hiện trong cùng một ngày, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao, quyết tâm lớn trong toàn xã hội. Tổng Bí thư chỉ rõ, Mặt trận là nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là nền tảng chính trị của Đảng, Nhà nước ta, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là hình ảnh thu nhỏ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước thông qua các phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các hoạt động nhân đạo từ thiện… Chính vì vậy, MTTQ Việt Nam cần quan tâm xây dựng Mặt trận ngày càng vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện mới, có chất lương và hiệu quả cao hơn…. Mặt trận cần tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp hành động với các cơ quan trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, để cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nói chung, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với những thành tựu, kinh nghiệm đã có, với truyền thống vẻ vang hơn 80 năm qua, với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động của MTTQ Việt Nam trong những năm tới, đặc biệt là trong năm 2011, sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu hơn nữa, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là tham gia chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới./.