ND - Thông qua Ban công tác Mặt trận, nòng cốt là các tổ chức thành viên như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi... MTTQ Việt Nam thường xuyên đi sâu, đi sát , lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vận động, giúp đỡ các hội viên, đoàn viên gặp khó khăn về đời sống; tín chấp cho vay vốn để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo.

Khởi xướng và chủ trì phối hợp nhiều cuộc vận động MTTQ Việt Nam đã khởi xướng và chủ trì phối hợp nhiều cuộc vận động, nhiều phong trào rộng lớn và lâu dài mang tính toàn dân, toàn quốc, nổi bật trong những năm gần đây là cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Ngày vì người nghèo. Đây là hai cuộc vận động lớn và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước nói chung và có tác dụng rõ rệt vào việc nâng cao vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới. Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hơn 100 nghìn khu dân cư trên cả nước, với các nội dung ngày càng mở rộng và thiết thực, phù hợp tình hình thực tế ở mỗi địa phương, cơ sở như: phong trào thi đua xóa đói, giảm nghèo, làm nhà cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và xây dựng xã hội học tập, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua thực hiện cuộc vận động, hằng năm công nhận gia đình văn hóa và khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở hầu hết các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18-11 hằng năm với hàng chục triệu người tham dự. Cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng ngày một sôi động và có kết quả rất thiết thực. Quỹ "Vì người nghèo" bốn cấp từ khi phát động đến nay đã thu được 3.072 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ đã xây và sửa chữa hơn 955.000 căn nhà Đại đoàn kết. Hiện có 5.931 xã, phường; 306 huyện, thị xã; 17 tỉnh, thành phố được nhận Bằng ghi công đã hoàn thành chương trình xóa nhà ở dột nát cho người nghèo, đem lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo, niềm vui, niềm tin cho nhân dân cả nước. Tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới Với chủ đề: "Nâng cao vai trò MTTQ Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", Đại hội VII MTTQ Việt Nam với tinh thần "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển", được tổ chức cuối năm 2009 thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu ý kiến, khẳng định vị trí, vai trò và nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổng Bí thư đề nghị thời gian tới, MTTQ Việt Nam làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh CNH, HĐH, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhất là ở cơ sở; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân... Mặt trận các cấp đang tích cực triển khai đưa Nghị quyết Đại hội VII MTTQ Việt Nam vào cuộc sống; trong đó tập trung vào việc tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp. Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu để đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. MTTQ Việt Nam đang ra sức làm tròn nhiệm vụ nặng nề là tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động đồng bào trong và ngoài nước đoàn kết, đồng tâm hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy lòng yêu nước, đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Năm 2010, cùng với việc tiếp tục chung sức chung lòng, cùng Đảng và Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, phòng ngừa lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Ngày vì người nghèo; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... bằng những công trình, sản phẩm thiết thực, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương năm 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước, 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010. LÊ MẬU NHIỆM