Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”. Trong suốt 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước cũng như đang có nhiều hành động thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc trao đổi với anh Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề này.

PV: Anh Võ Văn Thưởng: Trong 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được kế thừa truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn là lực lượng xung kích, luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử được Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Trong đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thanh niên cả nước đã góp phần quan trọng làm nên Cách mạng tháng Tám lịch sử. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, tiếp nối truyền thống cha anh, các thế hệ thanh niên Việt Nam với ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Năm xung phong”... đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ mới, thanh niên Việt Nam luôn kiên định với ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH; đi đầu trong công cuộc đổi mới. Bằng niềm tin, trí tuệ và sức trẻ, thanh niên Việt Nam đã góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế-xã hội (KT-XH), vững bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo định hướng XHCN. Trong những năm gần đây, tiếp nối truyền thống của các lớp đàn anh đi trước, thanh niên Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao lòng yêu nước, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng; tình nguyện vì cộng đồng; đến những nơi gian khó, đảm nhận những việc mới, việc khó, tiên phong trong ứng dụng khoa học-công nghệ, đi đầu trong xây dựng xã hội học tập, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn là lực lượng hùng hậu, xung kích, sáng tạo, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của công cuộc đổi mới đất nước. Các phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; “5 xung kích phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”... do Trung ương Đoàn phát động đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia, thực sự tạo môi trường để bồi dưỡng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển KT-XH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện; đã góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; huy động nguồn lực, kinh phí, chăm lo đời sống, học tập cho con em chiến sĩ; hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Trường Sa; tăng cường kết nghĩa với các đơn vị, địa phương nơi biên giới, hải đảo, góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí cho thanh, thiếu niên và nhân dân nơi biên giới, hải đảo... Bên cạnh đó, việc củng cố, xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong, các đội trí thức trẻ tình nguyện, thanh niên tham gia phát triển KT-XH tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, các khu kinh tế-quốc phòng; gắn phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh được triển khai với nhiều mô hình thiết thực, như: xây dựng các “Làng Thanh niên lập nghiệp”, “Đảo Thanh niên”, đoàn kết 3 lực lượng (thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư)...; đã huy động được sự tham gia của đông đảo thanh niên, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần tích cực vào việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Công tác hậu phương quân đội được các cấp bộ Đoàn quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, lực lượng, nhất là với cơ quan quân sự, Hội Cựu chiến binh các địa phương tuyên truyền, giáo dục thanh niên lên đường nhập ngũ; chăm lo các gia đình chính sách; hỗ trợ thanh niên xuất ngũ học nghề và việc làm. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức việc Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ được nhân dân, các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao; góp phần giáo dục sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong thanh, thiếu niên. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; giúp thanh niên hiểu rõ hơn bản chất các sự kiện lịch sử, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cùng với thanh niên cả nước, vai trò xung kích của thanh niên trong các lực lượng vũ trang tiếp tục được khẳng định. Phong trào: "Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng phát triển về bề rộng, đi vào chiều sâu; phát huy được tinh thần xung kích vượt khó, đoàn kết tình nguyện, sáng tạo, đổi mới của tuổi trẻ quân đội trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong toàn quân. Đoàn viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến, áp dụng công nghệ mới vào huấn luyện, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, góp phần to lớn thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Có thể khẳng định, những thành quả đó đã tô thắm thêm những trang sử vẻ vang 80 năm phấn đấu, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. PV: Anh Võ Văn Thưởng: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có thanh niên với tư cách là “lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đây vừa là cơ hội to lớn, vừa là thách thức của thanh niên nói chung, của các cấp bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói riêng. Xác định rõ nhiệm vụ của mình, Trung ương Đoàn đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung cơ bản như sau: chúng tôi sẽ tăng cường giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phát huy tính tự giác và khả năng sáng tạo của thanh niên trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó sẽ chủ động quan tâm hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, tự học tập để nâng cao nhận thức, chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; xây dựng và nhân rộng được nhiều cá nhân, tập thể thanh niên tiên tiến, có đạo đức, trí tuệ, có ý chí vươn lên, có bản lĩnh, quyết tâm hành động tốt; tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các điển hình tiên tiến, giữa các điển hình tiên tiến với thanh niên nhằm cỗ vũ, động viên các phong trào cách mạng, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. tổ chức có hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhằm hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi, giải trí, chuẩn bị kỹ năng xã hội cần thiết cho cuộc sống. Theo đó, các cấp Bộ đoàn cần tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm cổ vũ, động viên, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp, năng lực hội nhập và sáng tạo, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học-công nghệ, góp phần hình thành nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp CNH, HĐH. Chẳng hạn như phải có những cán bộ quản lý trẻ giỏi, có những nhà doanh nhân trẻ giỏi, có những sỹ quan trẻ giỏi, có những thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh trẻ giỏi, có những công nhân trẻ giỏi… đó là những nhân tố quan trọng trong nguồn nhân lực chất lượng cao để lôi kéo đông đảo đoàn viên thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội. phải lãnh đạo Đoàn để làm sao tổ chức tốt phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”, động viên thanh niên phát triển kinh tế xã hội và hình thành các chính sách, đặc biệt là các chính sách để có thể huy động được các trí thức trẻ tham gia công tác vùng sâu, vùng xa, rồi động viên thanh niên tham gia các đảo thanh niên, các làng thanh niên lập nghiệp. Phải có những chính sách cho các tài năng trẻ, chính sách cho thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện phát triển kinh tế mới. sẽ quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm “xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trước một bước”. Để thực hiện tốt vấn đề đó, mỗi cấp bộ Đoàn cũng như mỗi đoàn viên, thanh niên phải chú ý nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. Đoàn phải thường xuyên giới thiệu được cho Đảng những đoàn viên ưu tú, những cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức, gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những nơi khó khăn... để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. PV: Anh Võ Văn Thưởng: Trong những năm qua, quan điểm sử dụng cán bộ trẻ, đưa cán bộ trẻ tham gia cấp ủy đã luôn được Đảng ta quan tâm. Đặc biệt, từ khi Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” ra đời đã tạo ra sự đột phá trong sự bố trí cán bộ trẻ ở tất cả các cấp từ cơ sở cho đến Trung ương. Tại Chỉ thị số 37-CT/TƯ của Bộ Chính trị về chỉ đại Đại hội Đảng các cấp vừa qua cũng yêu cầu là phải nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc. Những chủ trương này theo tôi là rất phù hợp với xu hướng và nguyện vọng của các bạn trẻ trong điều kiện hiện nay. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy cũng như tỷ lệ cán bộ trẻ ở những vị trí khác nhau cũng chưa đạt được theo yêu cầu. Tôi cho rằng, vấn đề này có nhiều nguyên nhân, nhưng có 2 nguyên nhân chủ yếu đó là: Từ phía cán bộ trẻ chưa nỗ lực phấn đấu, chưa khẳng định năng lực để đạt được những tiêu chuẩn, yêu cầu đề ra của các cấp; chưa chuẩn bị kỹ để đảm nhận những phần việc mà cấp ủy cơ sở phân công. Tuy nhiên, cũng phải khẳng định rằng, một số nơi, cấp ủy chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện và cơ hội để các bạn trẻ có hướng phấn đấu, rèn luyện và thể hiện năng lực thực sự của mình. Bởi vì cán bộ trẻ muốn đảm đương công việc thì phải được rèn luyện, mà muốn rèn luyện thì phải có môi trường thực tiễn, phải có nghiệp vụ, phải được phân công, được giao nhiệm vụ để nỗ lực phấn đấu. PV: Anh Võ Văn Thưởng: Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và tăng cường tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ tuổi đoàn tham gia vào các cấp ủy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có hướng đào tạo, bồi dưỡng và khơi dậy sự chủ động sáng tạo của cán bộ trẻ để làm sao mỗi cán bộ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện. Với mục tiêu là mỗi một người cán bộ trẻ phải đồng thời có đạo đức để làm gương, có trí tuệ để nhận biết, có ý thức để vươn lên, có quyết tâm để hành động. Mỗi cán bộ đoàn, cán bộ trẻ phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tôi cho rằng phải có tư tưởng quan trọng là dám dấn thân và những nơi khó khăn. Tôi tin rằng, đến lúc đó, các cấp ủy sẽ ghi nhận và có những đánh giá chính xác để bố trí những công việc hợp lý, phát huy hết khả năng, năng lực của cán bộ trẻ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI. PV: