Cả nước đã thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, góp phần phát huy quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đánh giá công tác dân tộc đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chung của đất nước. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được phát huy trên mọi lĩnh vực của đời sống, đoàn kết giữa các dân tộc được củng cố. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc, ngày 29/7 ở Hà Nội, ông Trương Tấn Sang nêu rõ sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết, các cấp, các ngành đã có nhiều biện pháp sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung cơ bản là " Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển". Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cũng lưu ý rằng so với sự phát triển chung của cả nước và từng tỉnh, cuộc sống của đồng bào dân tộc, nhất là ở vùng cao và vùng xa, vẫn còn nhiều khó khăn. Kết cấu hạ tầng một số nơi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và đời sống của đồng bào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều nơi chưa có bước đột phá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, nhiều tiềm năng, lợi thế miền núi chưa được khai thác, phát huy đúng mức. Vì vậy, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần tiếp tục chủ động thực hiện chính sách dân tộc một cách sáng tạo, hiệu quả trong thời gian tới./. (Tin Tức/Vietnam+)