Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay (1.6), Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa X) họp Hội nghị lần thứ 11. Một nội dung quan trọng hội nghị sẽ thảo luận là đề án nhân sự, cấu tạo Ban Chấp hành và cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI.

Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng khai mạc hội nghị. Ảnh: Giang Huy

Từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 10 đến nay, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành, tổ chức nhiều hội thảo với các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ, cán bộ công đoàn một số ngành, địa phương, tiếp thu ý kiến đóng góp qua đại hội của một số liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch tại các kỳ họp lần thứ 25, 26, 27.

Tại hội nghị lần này, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhất là phân tích làm rõ những vấn đề nổi lên cần giải quyết trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, trong đó chú ý đến những bài học kinh nghiệm qua 5 năm hoạt động của Công đoàn Việt Nam như dự thảo báo cáo đề cập; phân tích sâu về mục tiêu, phương hướng tổng quát, về khẩu hiệu hành động đã phù hợp, đầy đủ với tình hình phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn?

Các chỉ tiêu phấn đấu đưa ra có khả thi và phù hợp với dự báo tình hình phát triển của kinh tế- xã hội đất nước nói chung và hoạt động công đoàn nói riêng hay không? Việc xây dựng, thực hiện các chương trình trong nhiệm kỳ tới và phụ lục thống kê… Ngoài ra, một số vấn đề cần quan tâm như: Vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh nghiệp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng.

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn sao cho phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt, công đoàn phải làm thế nào để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, thu hút và quản lý tốt tài chính công đoàn để đảm bảo hoạt động. Nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn cho phù hợp với các loại hình công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở; vấn đề cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Về Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X đã được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X thông qua với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, về cơ bản đảm bảo các nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của tình hình kinh tế-xã hội đất nước đã tác động trực tiếp đến phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, quan hệ lao động tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp, một số vấn đề mới phát sinh cần được nghiên cứu, tổng kết, nhất là khi Luật Công đoàn năm 2012 và Bộ luật Lao động năm 2012 được ban hành và chính thức có hiệu lực, trong đó có nhiều quy định mới nhằm tăng cường vai trò của các cấp công đoàn.

Do vậy, một số nội dung quy định trong điều lệ không còn phù hợp, chưa đáp ứng được tình hình biến động về tổ chức, những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển đất nước, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi lần này phải đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của công đoàn các cấp; kế thừa những quy định có tính ổn định đang phát huy tác dụng trong thực tế, sửa đổi, bổ sung những vấn đề thực sự cần thiết; tăng cường trách nhiệm của công đoàn các cấp, nhất là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo quy định của Luật Công đoàn; có cơ chế thích ứng về mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Một nội dung quan trọng hội nghị sẽ thảo luận là đề án nhân sự, cấu tạo Ban Chấp hành và cơ quan thường trực của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI. Đề nghị các đồng chí tập trung cho ý kiến để xây dựng Ban Chấp hành vừa đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, trình độ, thành phần công nhân, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, quần chúng ngoài Đảng… (…)

Trên cơ sở các tờ trình và dự thảo báo cáo của Đoàn Chủ tịch trình ra Ban Chấp hành, tôi đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn VN, tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng các báo cáo trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI ngang tầm với đòi hỏi của giai cấp công nhân và sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới. Sự chuẩn bị tốt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X về các nội dung nói trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.