“Phát huy bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới” là chủ đề Hội thảo khoa học do Học viện Chính trị ( Bộ Quốc phòng) tổ chức ngày 4/12, tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 20 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn của việc giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và công tác; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cùng nhân dân cả nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Gần 100 tham luận của nhiều vị tướng lĩnh, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân, các nhà khoa học trong và quân đội được trình bày và gửi đến hội thảo đã đề cập nhiều nhiều khía cạnh, lĩnh vực khác nhau của hoạt động chính trị quân sự, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị. Các tham luận tập trung làm nổi bật chủ đề: Cội nguồn sức mạnh của QĐND Việt Nam; bản chất, chức năng, nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam; Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, hiện đại; Giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam trong thời kỳ mới. Ôn lại chặng đường lịch sử 65 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam, các tham luận khẳng định: Phát huy bản chất, truyền thống cách mạng, kế thừa truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, quân đội ta luôn là lực lượng vũ trang sắc bén, lực lượng chính trị trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cách mạng triệt để, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu; tích cực trong huấn luyện, học tập, công tác và lao động sản xuất; đoàn kết nội bộ, kỷ luật nghiêm minh. Quân đội ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và có tinh thần quốc tế cao đẹp, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, ghi thêm những nét son chói lọi vào trang sử vàng của dân tộc. Phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang của quân đội ta trong thời kỳ mới là yêu cầu khách quan và là vấn đề cấp thiết nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh toàn diện trong thời kỳ mới. Các đại biểu nhận định: hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước luôn có những biến động phức tạp, khó lường, đã và đang tác động nhiều mặt đến công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đòi hỏi Đảng, Nhà nước, nhân dân ta phải quan tâm, đầu tư xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức lý luận, khoa học, nghệ thuật quân sự trình độ cao, tổ chức biên chế tinh, gọn, phù hợp, có đủ sức mạnh để đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; đẩy mạnh sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với củng cố quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, nơi biên giới, hải đảo. Để phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, các đại biểu nhấn mạnh: quân đội ta cần tiếp tục củng cố, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng về chính trị, chăm lo xây dựng và phát huy nhân tố con người làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Các đơn vị trong toàn quân quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh toàn diện; đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đào tạo, sử dụng cán bộ, chính sách hậu phương quân đội phù hợp với lao động đặc thù của lực lượng vũ trang. Toàn quân nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nhiệm vụ và truyền thống cách mạng, bản chất, truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc cho Quân đội ta; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. ./.