(baodautu.vn) Chính phủ dự kiến sẽ nâng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán. Theo đó, mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, cá nhân, tổ chức phải chịu xử phạt chính từ 200.000 đồng đến 30 triệu đồng thay cho mức từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng như hiện nay.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt từ 200.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán; phạt từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi lập chứng từ kế toán không đủ số liên, ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung, ký chứng từ mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký và lập hóa đơn bán hàng nhưng không giao hóa đơn bán hàng cho khách hàng theo quy định. Tổ chức, cá nhân có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu giả mạo, khai man chứng từ kế toán; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ; lập chứng từ có nội dung các liên không giống nhau; không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; cố ý lập nhiều lần chứng từ cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán. Cũng theo quy định mới, tổ chức, cá nhân không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung; lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp, không rõ ràng, không nhất quán; nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng; công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung; công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng. Tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 3 tháng; lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán; giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính; cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật; thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 3 tháng. Mức phạt 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng cũng được áp dụng với hành vi thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật; nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán. Đặc biệt, kể từ ngày 1.1.2011 (dự kiến sẽ áp dụng quy định mới về xử phạt tài chính trong lĩnh vực kế toán), nếu tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà không lập hóa đơn bán hàng sẽ bị phạt 30 triệu đồng.