VIT-Pháp và Algeri đã kí một hiệp ước hợp tác nguyên tử trong một chuyến thăm Algeri của thủ tướng Pháp, ông Francois Fillon.