Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam và Hội đồng Canh tranh Pháp đã ký kết Biên bản nghi nhớ hợp tác nhằm trao đổi kinh nghiệm, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp ở Việt Nam.