Tính đến cuối năm 2009, toàn tỉnh Quảng Nam có 175/240 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền, xây dựng các mô hình vận động nhân dân tham gia phòng, chống mại dâm, ma túy được các ngành, đoàn thể chú trọng.

Ngành Công an với trách nhiệm quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, điều tra, nắm bắt thông tin về tình hình biến động của đối tượng ma túy, mại dâm. Ngành Văn hóa - Thông tin bên cạnh việc tuyên truyền, cổ động trực quan còn chú trọng đến việc cấp phép karaokê, quản lý các dịch vụ mát-xa ở các khách sạn, nhà hàng... Ngành Lao động - thương binh & xã hội quản lý sau cai, hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm cho người cai nghiện thành công ổn định cuộc sống. Mặt trận, các đoàn thể tổ chức để các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm các quy định về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; vận động nhân dân không kỳ thị, phân biệt đối xử với những người lầm lỡ, tạo điều kiện để giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng. Trên cơ sở tiêu chí phân loại gắn trách nhiệm của mỗi ngành, tùy vào tình hình thực tế, từng địa phương có cách phân loại xã, phường lành mạnh khác nhau. Thành phố Tam Kỳ thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 ở 13 xã, phường, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, định kỳ 3 tháng một lần tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng nghiện ma túy, mại dâm lập hồ sơ quản lý, phân loại đối tượng để áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục cho phù hợp. Huyện Điện Bàn với phương châm “nơi nào có ma túy, tệ nạn xã hội nơi đó không bình yên”, các ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn tiêu chí lành mạnh, không có tệ nạn xã hội để bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, thôn văn hóa. Các huyện miền núi như Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang... vị trí địa lý đặc thù của vùng đất giàu khoáng sản, “nóng” việc khai thác vàng sa khoáng, tình hình ma túy, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, số lượng đối tượng nghiện không có hồ sơ quản lý khá nhiều, nên việc tăng cường quản lý địa bàn được ngành Công an chú trọng, việc tuyên truyền vận động để đồng bào hiểu về tác hại của ma túy, các tệ nạn xã hội được mặt trận, các đoàn thể quan tâm thông qua tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản qua sinh hoạt nhân dân ở nhà gươl, nhà truyền thống... Kết quả phân loại cuối năm 2009, có 64/65 xã, thị trấn không có tệ nạn xã hội. Việc phân loại xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội bước đầu đạt được những kết quả khả quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, sự phối hợp thực hiện của liên ngành vẫn còn những hạn chế nhất định. Hầu hết thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc hoạt động kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao. Việc tập hợp, thống kê theo biểu mẫu quy định của Trung ương cũng còn vướng mắc. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ lực trong việc thực hiện Nghị quyết nhưng toàn tỉnh chỉ có khoảng 2/3 số xã, thị trấn có cán bộ chuyên trách; 41 xã, thị trấn xây dựng điểm của tỉnh có mạng lưới cộng tác viên (CTV). Hầu hết cán bộ chuyên trách cấp xã và CTV chưa được tập huấn về nghiệp vụ phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là các biểu mẫu thống kê, báo cáo. Do đó, việc cập nhật số liệu, biểu mẫu cũng chưa kịp thời. Việc chỉ đạo xây dựng mô hình xã điểm lành mạnh không có tệ nạn xã hội cần có sự phối hợp đồng bộ của liên ngành trên cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành. Kinh phí hỗ trợ xây dựng xã điểm cũng nên cân đối đảm bảo các ngành cùng hoạt động... Thực hiện được những vướng mắc này sẽ góp phần vào sự thành công Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010-2015, phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có 210 xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm. Lê Như Thủy