(PL&XH) - Đề án sẽ triển khai các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của TTN; các biện pháp, mô hình tuyên truyền phù hợp và hiệu quả đối với TTN hiện nay.

Phấn đấu giảm hơn 10% số vụ, số người vi phạm pháp luật là thanh thiếu niên (TTN) - là mục tiêu chủ yếu của Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho TTN giai đoạn 2011-2015 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, Đề án sẽ triển khai các hoạt động điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của TTN; các biện pháp, mô hình tuyên truyền phù hợp và hiệu quả đối với TTN hiện nay. Không còn vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên Đề án sẽ hướng vào 4 nhóm đối tượng chủ yếu là: TTN tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; TTN trong trường học; TTN vi phạm pháp luật; TTN lao động ở nước ngoài. Đề án dự kiến sẽ được triển khai ở tất cả các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Trong đó, ưu tiên chỉ đạo và đầu tư nguồn lực cho các vùng, địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn và vùng, địa phương có khu đô thị, khu công nghiệp tập trung. Đồng thời, Đề án có chính sách ưu tiên và đầu tư nguồn lực cho TTN là phụ nữ, các bà mẹ dưới 30 tuổi. Ước tính tổng kinh phí thực hiện Đề án là 56 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 30 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 26 tỷ đồng). Sơn Anh