Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ông Giàu cho rằng, mục tiêu cụ thể được xác định trong giai đoạn 2016 - 2020 là phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM; mỗi tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có ít nhất một huyện đạt chuẩn NTM; không còn xã dưới 5 tiêu chí.

“Để cụ thể hóa được mục tiêu trên, nhiều nhiệm vụ, giải pháp phải được đề ra, trong đó có việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; cơ bản hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn; phát triển SX gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn”, ông Giàu đề nghị.

Hơn nữa, theo ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, phải tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh-sạch-đẹp; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí NTM đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho chương trình; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, khen thưởng kịp thời và xứng đáng cho các tập thể làm tốt, các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực, hiệu quả cho chương trình...