Dân Hùng

Phan cap tham quyen phe duyet phuong an xu ly tai san vo chu, tai san khong co nguoi thua ke - Anh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành văn bản thống nhất phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên, di sản không có người thừa kế. Theo đó, đối với tài sản là bất động sản gồm: bất động sản vô chủ, bất động sản không có người thừa kế; tài sản của cùng một vụ việc xử lý bao gồm cả động sản và bất động sản (trong đó đối với bất động sản bao gồm cả tài sản gắn liền trên đất): Sở Tài chính lập phương án xử lý trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt phương án xử lý tài sản.

Đối với tài sản là động sản gồm động sản vô chủ, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên (không phải là di tích lịch sử - văn hóa, cổ vật, bảo vật quốc gia), động sản không có người thừa kế, Chủ tịch UBND quận, huyện lập phương án xử lý báo cáo Sở Tài chính kiểm tra trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt phương án xử lý đối với các tài sản là là xe ô-tô, tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản (trừ tài sản thuộc phạm vi quy định tại Điểm a và b, Khoản 3, Điều 27 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP). Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận, huyện phê duyệt phương án xử lý các tài sản có giá trị dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản (trừ các tài sản quy định tại Điểm a và b, Khoản 3, Điều 27 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP).