Là một trong những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang tại Hội nghị tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Phai tang cuong doi thoai, lang nghe, tim hieu su viec - Anh 1

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo Tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đã đánh giá, phản ánh tình khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nêu rõ: Sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành (1/7/2012), UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến, quán triệt, triển khai 2 Luật trên đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Tiếp đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức quán triệt nội dung của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện cụ thể hóa các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đối với những khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt công tác hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo đến các tầng lớp nhân dân.

Toàn tỉnh đã có hơn 140.000 lượt người được học tập về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản thi hành. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức kiện toàn Ban Tiếp công dân, duy trì thường xuyên lịch tiếp dân hàng tháng; tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các vụ việc kéo dài, đông người...

Phai tang cuong doi thoai, lang nghe, tim hieu su viec - Anh 2

Ông Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình đọc Báo cáo tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Vì vậy, trong 4 năm (1/7/2012 - 1/7/2016) thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giảm về số lượng đơn và các vụ việc thuộc thẩm quyền, các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 4.545 lượt đơn các loại, trong đó có 1.007 đơn khiếu nại, 529 đơn tố cáo, 3.009 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, đòi bồi thường tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... Nội dung tố cáo tập trung vào việc tố cáo cán bộ mất dân chủ, bao che những sai phạm của cấp dưới; tố cáo lãnh đạo lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham nhũng, vụ lợi; tố cáo các sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức... Tổ chức tiếp 5.187 lượt người (có 132 đoàn đông người). Chủ tịch UBND tỉnh tiếp trên 1.000 lượt người.

Báo cáo cũng nêu rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, những hạn chế, bất cập sau khi Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo có hiệu lực thi hành, đó là: Công tác nắm tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn thiếu chủ động, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo và đơn phản ánh chất lượng chưa cao, giải quyết thiếu dứt điểm, chưa hết nội dung, việc tổ chức đối thoại với người khiếu nại chưa được quan tâm đúng mức, chậm thời gian quy định; một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, còn đùn đẩy trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là cấp cơ sở; năng lực, trình độ của một số cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở còn hạn chế...

Phai tang cuong doi thoai, lang nghe, tim hieu su viec - Anh 3

Toàn cảnh Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, thành phố Hòa Bình, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và một số văn bản liên quan phù hợp với thực tế để thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh và phân tích, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, bất cập, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đồng thời khẳng định: Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy đòi hỏi các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể phải cùng tham gia vào cuộc một cách nghiêm túc. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị, các Sở, ngành phải tăng cường đối thoại, lắng nghe, tìm hiểu sự việc của từng vụ việc để chỉ đạo giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị phải tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhất là cấp huyện, xã, thị trấn.

Sau hội nghị tổng kết này, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp dân tỉnh nghiên cứu mở hội nghị chuyên đề về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo... mọi phát sinh khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo; khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Bài