Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 2733/HD-SNV về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Phai dung cac quy dinh cua phap luat - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng đánh giá, phân loại gồm CBCCVC làm việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP Hà Nội; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được vận dụng để đánh giá.

Việc đánh giá, phân loại CBCCVC được thực hiện theo từng năm công tác, cụ thể: Nếu CBCCVC chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên); đối với CB CCVC đang trong thời gian tập sự, thử việc; trong năm nghỉ chế độ thai sản hoặc được cử đi đào tạo, bồi dưỡng các cơ quan, đơn vị vẫn tổ chức đánh giá, phân loại CBCCVC;

Không thực hiện việc đánh giá đối với CBCCVC không đảm bảo thời gian làm việc trong năm như: xin nghỉ phép dài hạn từ 06 tháng trở lên vì lý do cá nhân; nghỉ chữa bệnh cả năm hoặc kéo dài từ năm này sang năm khác.

Thời điểm đánh giá, phân loại CBCCVC được tiến hành trong tháng 12 hàng năm. Đối với CBCCVC ở các cơ sở giáo dục công lập thực hiện vào dịp kết thúc năm học.

Đánh giá cán bộ được phân làm 4 loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá, phân loại CBCCVC phải được thông báo bằng văn bản cho CBCCVC sau 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của người hoặc cấp có thẩm quyền đánh giá. Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại của người hoặc cấp có thẩm quyền chịu trách nhiệm đánh giá, nếu trường hợp CBCCVC không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện; thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung hướng dẫn này chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, phân loại CBCCVC và người lao động hàng năm; căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá, phân loại CBCCVC, khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại CBCCVC và người lao động đảm bảo chính xác, hiệu quả phù hợp với quy đinh của pháp luật.

Giám đốc các Sở; chủ tịch UBND cấp huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố phải hoàn thành việc đánh giá, phân loại CBCCVC, người lao động của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 15/12/2016. Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố gửi báo cáo bằng văn bản kết quả đánh giá CB, CC, VC về Sở Nội vụ trước ngày 15/01 năm sau liền kề để tổng hợp kểt quả báo cáo UBND TP và Bộ Nội vụ theo quy định.

N.C