Theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Chính phủ vừa ban hành, quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông trong đô thị phải bảo đảm quỹ đất, có đường gom, cầu vượt, hầm chui tại các vị trí phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với đô thị xây dựng mới, tỉ lệ quỹ đất giao thông so phải đảm bảo theo loại đô thị: loại đặc biệt từ 24-26%, loại I từ 23-25%, loại II từ 21-23%, loại III từ 18-20%, loại IV, loại V từ 16-18%. Quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đô thị loại đặc biệt phải có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải. Việc xây dựng đường tỉnh lộ phải theo đường vành đai ngoài đô thị, hoặc xây dựng đường trên cao hoặc đường hầm. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định bắt buộc thẩm định an toàn giao thông tại các công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và công trình đường bộ. Bộ Giao thông – Vân tải quyết định và tổ chức thực hiện thẩm định đối với quốc lộ, đường cao tốc đang khai thác. UBND cấp tỉnh quyết định thẩm định đối với đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện đang khai thác. Đối với các công trình xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định dự án phải thẩm định an toàn giao thông.