Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á 2. Mã chứng khoán giao dịch: PGS 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 793.780 CP (chiếm 5% VĐL) 4. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP 5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 100 CP 6. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 793.880 CP (chiếm 5% VĐL) 7. Lý do không thực hiện giao dịch như đăng ký: thay đổi chiến lược kinh doanh nên không mua số lượng cổ phiếu còn lại trong thời gian đã đăng ký. 8. Thời gian thực hiện giao dịch: ngày 24/9/2010.