CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) công bố báo cáo tài chính quý 1/2013, với kết quả lợi nhuận sau thuế giảm 37.6% so với cùng kỳ.

Bảng so sánh lợi nhuận quý 1/2013 với quý 1/2012 của PGD

ĐVT: Tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu thuần của PGD đạt 1,403.88 tỷ đồng, tăng 36.55% so với cùng kỳ, nhưng do giá vốn hàng bán tăng 47.44%, chi phí bán hàng cũng tăng hơn 39% và một số chỉ tiêu khác thay đổi nên lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 37.61% so với cùng kỳ, tương ứng 37 tỷ đồng, chỉ đạt 61.35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do năm nay công ty chỉ đặt chỉ tiêu đạt 129 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 43% so với năm 2012, nên chỉ đến hết quý 1/2013, công ty đã hoàn thành được 47% chỉ tiêu lợi nhuận.

Được biết, năm 2012 công ty đạt 5,487.58 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 228 tỷ đồng.

Duy Hoàng (Vietstock)

ffn