CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Vũ Quý Hiệu như sau:

Tài liệu đính kèm: PGD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Vũ Quý Hiệu