Kết thúc đợt giao dịch từ 21/12/2015 đến 19/01/2016, ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Cơ khí Điện lực (UPCoM: PEC) đã mua thành công thêm 90,469 cp, nâng tỷ lệ sở hữu từ 20.38% lên 23.7%.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Hải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: PEC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 554,649 CP (tỷ lệ 20.38%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 90,469 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 645,118 CP (tỷ lệ 23.7%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có người chào bán với giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/12/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/01/2016./.