Hội đồng Quản trị Công ty CP may Phương Đông thông báo đến cổ đông về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00 ngày 27/04/2012

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP may Phương Đông, số 1B Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM

3. Đối tượng tham dự:

- Các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty CP may Phương Đông.

- Cổ đông có thể ủy quyền cho các cổ đông khác dự đại hội. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của người nhận ủy quyền và người ủy quyền.

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012

- Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2011

- Báo cáo thẩm tra của BKS

- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011