CTCP Xuyên Thái Bình (HOSE: PAN) dự kiến bán 1 triệu cổ phiếu quỹ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được HOSE chấp thuận.