Ông Hoàng Văn Chất sẽ thay ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La thôi không kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La.

Tại kỳ họp thứ nhất, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã bầu ông Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La . Ông Hoàng Văn Chất sẽ thay ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La thôi không kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. Ông Bùi Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIII. Ông Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khóa mới. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIII (nhiệm kỳ 2011-2016) còn bầu các chức danh, theo đó: Bà Cà Thị Thỏa giữ chức ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm: ông Nguyễn Ngọc Toa, bà Tráng Thị Xuân, ông Cầm Văn Chính và ông Bùi Đức Hải; bầu các Trưởng, Phó ban và các Ủy viên của Ban Dân tộc, Ban Kinh tế và ngân sách, Ban Văn hóa-xã hội, Ban Pháp chế, Đoàn thư ký kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La gồm 20 vị. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn, xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và nguyện vọng của cử tri. Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII, tiến hành thẩm tra và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách 70 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIII với cử tri tại các đơn vị bầu cử, nghe báo cáo những nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, trong đó tỉnh Sơn La phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt khoảng 5.013 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2010, phấn đấu tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2011 trên 8% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao./. Nguồn Vietnam+