TT - Khi xưa, muốn xin lỗi ai đó thì bài hát được lựa chọn trong các chương trình quà tặng âm nhạc sẽ là Sorry seem to be the hardest word hay Hard to say I’m sorry. Nhưng thời gian gần đây, chiếm lĩnh sóng phát thanh chính là Apologize.