Hệ thống ngân hàng là huyết mạch của một nền kinh tế. Huyết mạch có thông, ổn định thì kinh tế mới mạnh. Nền tảng ổn định vững mạnh của hệ thống ngân hàng là lòng tin của người ký thác tiền gửi đối với ngân hàng: họ nhận được lãi suất theo thỏa thuận và không phải chịu rủi ro cho đồng tiền mà họ đã ký thác, tức là sẽ nhận lại được đầy đủ số tiền đã gửi cộng với lãi suất đã định.