CTCP Đầu tư & xây dựng Sông Đà – tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) đăng ký mua vào 13,4 triệu CP kể từ ngày 24/4/2012.