BizLIVE - Do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 61% và OCH bị lỗ từ hoạt động khác nên dẫn đến lợi nhuận ròng 9 tháng giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất với lợi nhuận thuần quý III đạt 308,9 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp đạt 147,5 tỷ đồng, tăng 29%.

Quý này công ty lỗ hơn 4,4 tỷ đồng từ các hoạt động khác trong khi cùng kỳ, OCH lãi hơn 5 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 48 tỷ đồng, tăng 131% so với quý III năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, tuy doanh thu thuần đạt 631 tỷ đồng, tăng 23% so với 9 tháng đầu năm ngoái nhưng do doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 61% và công ty bị lỗ từ hoạt động khác nên dẫn đến lợi nhuận ròng 9 tháng giảm 41%, ở mức 60 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cả năm được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 là hơn 1.244 tỷ đồng tổng doanh thu và 155,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, OCH mới hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của OCH là 4.289 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư ngắn hạn chiếm 269 tỷ đồng, giảm 38%. Công ty còn hơn 977,8 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 365,5 tỷ đồng đầu 2014 lên hơn 700 tỷ đồng vào cuối kỳ. Vốn chủ sở hữu đang ở mức 2.062 tỷ đồng.

NGUYÊN MINH