Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2013, Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ghi nhận lãi trước và sau thuế năm 2012 cùng giảm 50% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 310 tỷ đồng và 243 tỷ đồng.

Được biết, tính đến 31/12/2012, tổng tài sản của Oceanbank đạt 64,462 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2011; tổng huy động 59,398 tỷ đồng, tăng 3%; dư nợ cho vay 26,240 tỷ đồng, tăng tới 27%. Còn tỷ lệ nợ xấu ở mức 2.89%, tăng 0.81% so với đầu năm.

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế và sau thuế của Oceanbank đều giảm khoảng phân nửa so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng, chỉ đạt 41% kế hoạch chưa điều chỉnh và bằng 94% kế hoạch đã điều chỉnh. Chỉ tiêu này cũng chưa bằng phân nửa mức lợi nhuận của năm 2011 (643 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 243 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận 488 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến chia cổ tức 4%.

Theo Oceanbank, năm qua ngân hàng đã giải quyết dứt điểm các khoản nợ tồn đọng và tăng cường công tác dự phòng rủi ro tín dụng và đầu tư, thực hiện trích lập 468 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng.

Oceanbank cũng cho biết đã thu hồi được gần hết danh mục ủy thác đầu tư chậm trả, số dư còn lại đến 31/12/2012 chỉ còn 307 tỷ đồng, chuyển nhượng được 233 tỷ đồng các khoản đầu tư không hiệu qua tồn tại từ rất lâu trong danh mục.

Tính đến 31/12/2012, OceanBank có 2,169 CBNV trên toàn hệ thống, tăng thêm 321 người, tức 17.4% so với năm 2011.

Thanh Nụ (Vietstock)

FFN