Những nơi dân trẻ đang sống và hay lui tới lại chính là những "ổ bệnh" gây ra dịch tiêu chảy cấp. Đã có dấu hiệu ngày một nhiều hơn các SV nhiễm bệnh. Điều đáng sợ, họ biết rõ nguy hiểm đe dọa, nhưng chẳng biết phải tránh thế nào...