Hằng ngày mười con hổ được cho ăn 50-60kg đầu gà, ngan. Do được nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận ...