Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ như sau:

Tài liệu đính kèm: NTL: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ