Ngày 02/04, Sở GDCK TPHCM (HOSE) đã có nhắc nhở NTB trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố báo cáo kiểm toán 2012. Tuy nhiên đến hết ngày 15/04, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo này.

Theo đó, Sở đề nghị công ty khẩn trương nộp báo cáo và kèm giải trình. Sở cũng nhắc nhở công ty thường xuyên vi phạm các quy định về công bố thông tin và đã bị cảnh cáo trên toàn thị trường. Vì vậy, trường hợp công ty vẫn tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, Sở sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm nghiêm khắc hơn.

Tài liệu đính kèm:
20130417-NTB-CV-NHAC-NHO-NGHIA-VU-CBTT-LAN-2.pdf

HOSE