Mạnh Cường nói: "Đi lên trên này". Rồi lầm lũi đi lên tầng 4 trước, để khách tự... đuổi theo...