Ngày 01/10/2010, Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho CTCP Xây dựng 565 được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2010 với những nội dung sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: NSN - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán niêm yết: 418.670 cổ phiếu (Bốn trăm mười tám ngàn sáu trăm bảy mươi cổ phiếu) - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 4.186.700.000 đồng (Bốn tỷ một trăm tám sáu triệu bảy trăm ngàn đồng). Theo HNX