(NDHMoney) Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC - HOSE) vừa thông qua phương án trả cổ tức.

Cụ thể, NSC sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2011 với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu. Thời điểm chi trả dự kiến vào tháng 5 tới.

Hội đồng Quản trị công ty cũng nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc lựa chọn nhà tư vấn phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghĩ quyết Đại hội đồng cổ đông thườn niên năm 2012. Thời gian phát hành cổ phiếu thưởng dự kiến trong quý 4.

Trong quý 2 này, công ty sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, thi công dự án Đồng Văn theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành sửa chữa nhà làm việc tại Trung tâm nghiên cứu tại Ba Vì. Tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị NSC cũng thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị năm 2012 là 10 triệu đồng/người/tháng.