Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Tài liệu đính kèm: NSC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011